New Half 24-Hour Critical Care - 2012 - Yui Kawai, Chinatsu Yumoto