Joso-ko Professional Delivery Health 4 Penikuri Jogakuen Superb Joso-ko Seven - 2015 - Karen Kaoru, Ooshima Kaoru