Adorable Konatsu Satsuki’s Hardcore Debut Remastered (2019)