New Half vol.24-Hour Critical Care - 2012 - Fuuka Hanasaki, Chinatsu Yumoto