Two trances overcame me - 2019 - Holly Smith, Elizabeth Nikkol